Aansprakelijkheid

CURO Payments BV (hierna: “CURO”) heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht kan CURO niet de volledigheid, juistheid en/of actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie garanderen. De website kan bijvoorbeeld technische, inhoudelijke of tekstuele fouten bevatten. CURO is dan ook niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

CURO spant zich naar alle redelijkheid in haar website en systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. CURO legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Ook hierbij geldt dat CURO niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het onrechtmatige gebruik van de website en de systemen door een derde.

Informatie van derden

De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). CURO heeft geen zeggenschap over deze informatie en websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de rechten op de daarop gepubliceerde tekst-, beeld- en videomaterialen, geluiden, databestanden, programmatuur, merken en alle overige materialen, berusten bij CURO, dan wel haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CURO is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Wijzigingen
CURO kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. Zij adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.